Правилната дуа за късмет. Специална арабска молитва за отключване на късмета и за разваляне на магия. Четене на Коран. Турска молитва и ритуал от ходжа. Молитва за успех от ходжа. Ритуали за отключване на късмета. За работа

Свещеният текст на дуа Таджнам помага на истинно вярващият мюсюлманин да се защити от беди, да оздравее и да привлече късмета в своя живот. Хадис привежда 33 случая, в които е уместно да се произнася тази молитва.

За какво е нужна дуа Таджнам и какво представлява

За достигането на успех се използва силна молитва – възхваляване на Аллах. Мюсюлманите се обръщат към Господ, за да им подари късмет, да помогне благополучно да завършат делата си, да си пази от опасности, от собствени грешки. Както е казал Пророк Мохамед, произнасящият таджнам е под защита от шейтани, джинове, хорска завист и обезумели псета.

Молитвата може да се произнася от всеки пол и възраст, от деца. С помощта на свещения текст таджнам се предпазват от беди хора, домашни животни и добитък.dua-za-uspeh-09

Молбата към Всевишния се произнася на глас или се написва на лист и се носи със себе си. Ако сте написали таджнам на листче, зашийте го към дрехата на детето или младежа, за да бъде под защитата на Аллах от неприятности. Господ ще го предпазва от шейтани, духове и ще отхвърля от него страховете. Момиче, което носи пришит таджнам, избягва беди и опазва честта си.

Дуа таджнам се произнася на езика на пророка. Искреното обръщение към Аллах трябва да е осъзнато. За разбиране на значението използвайте превод, а ако не се справяте, отнесете се към ходжа Абдула.

Свещената дуа таджнам на арабски изглежда така:

dua-za-uspeh-01

За правилното произнасяне на таджнам използвайте транскрипцията на български език:

Бисмиллях-ир-рахма-ньир-Рахим. Аллахума-я-сани-у-кули-масну-я джабиру-кул-ли-кясирин-я-мучнису-кули-факирин-я-сакхи-ибу-куули-гарипин-яшафи-кули-маридин-яа-хадиру-кули-халикин-я-разику-кули-марзъкин-я-халику-кули-махлюкин-я-хаф-физу-кулли-махъф-фузин-я-фатиху-кули-мафтухин-я-галибу-кули-маглюбин-яа-малику-кули-мамлюкин-яа-шахиду-кули-машхудин-я-кашиифу-кули-карьбин. Итжал-ли-миннан-ри-фар-ратжан-уа-махр-ратжан-иксиф-калби-Ла-аржу-ахадан сиюак. Бирахматикя-я-архамар-рахи-мин.

Преводът на тази молитва ни помага да разберем нейния истински смисъл, заложен в текста таджнам.

О, Всемогъщи Аллах, Създателю на живите, Утешител на обезправените, Спътник на пътешественика, Лекар на болния, Даряващ блага таджнам на нуждаещия се! Ти, който умееш да откриеш всяко нещо, Победител, Наблюдаващ всичко с открити очи, Изцеляващ от скърби.

Всемогъщий, подари ми удачно завършване на замисленото и направеното! Донеси ми чистота в сърцето. Вярвам единствен в Тебе и Те моля за милост, о най-Добър сред добрите!

Молитва за здраве и късмет

Следващата молитва е една от четирите най-силни молитви за късмет и здраве в Исляма. Нужно е да се произнася на езика на Пророка. Искреното обръщение към Аллах трябва да е осъзнато. За разбиране на значението използвайте превода.

dua-za-uspeh-02

Господи, дарувай нам благото в този живот и благо във Вечността. Защити нас от адски наказания! (сура ал Бакара, аят 201)

Дуа за късмет и здраве на български език

Истинското възхваление принадлежи единствено на Аллах, Господ на световете!
Аз моля Тебе, о Аллах, да приближиш към мен Твоята милост,
Действеността на Твоето Всеопрощение, защита от греховете,
Ползата от всеки праведен.
Моля Те за спасение от всички грешки.
Не оставяй нито един грях, който Ти не би ми простил,
Ни една тревога, от която Ти не би ме избавил,
И нито една нужда, която не би била удовлетворена от Тебе.
Защото Ти си най-Милостивият,
Във името на Аллах Милостивия и Милосердния!
Приветствам те, о, сполука!
Добре си пристигнала в моя дом!
Яви се досущ като песен, о, сполука!
Роди се досущ като деня и на слънцето в небето, о, сполука!
Излей се досущ като дъжд, о, сполука!
Прииждай досущ като сняг през зимата, о, сполука!
Прииждай като дългочакана зима след есента, о, сполука!
Принеси със себе си радост, о, сполука!
Разкрий дверите на благоденствието, о, сполука!
Нека лъчите на благодарността озарят всички наоколо!
Ела, о, щастие!

Молитва за здраве и късмет на арабски с превод

Бисмиллях, таваккиальту ‘алиал-лахь,Ва ляйа хавлйа ва лйая куватъ иллйая бил-лйаяхь.

Превод:

В името на Всевишния Аллах! Аз се уповавам само на Тебе! Настоящата мощ и сила принадлежи само на Тебе, Аллах!

Вижте и ТОВА: Дуа за успокоение и за здраве. Лечебни молитви от Корана. Арабска молитва за здраве на български. За разваляне на магия.

Четене на коран молитва за късмет (дуа)

dua-za-uspeh-03

Аллахума, инни астахиру-кйа би-‘илми-кйа ва астакдирукйа би-кудрати-кйа ва ас’алйу-кя мин фадли-кйа-ль-‘азъми фа-инна-кйа такдиру ва лйа акдиру, ва та’лйаму ва лйа а’лйаму, ва Анта ‘аллйаму-ль-гуйуби! Аллахума, ин куунта та’лйаму ана хасза-ль-аамра (тук молещият се трябва да каже на роден език какво има намерение да прави, за какво се моли и за какво му е нужен късмет) хайруун ли фии дини, ва мааши ва ‘акиббати амри, фьа-ктур-ху ли ва яссир-ху ли, сума барик льи фи-хи; ва инь кунта та’лйаму анна хаса-ль-амрра шарун ли фьи дини, ва маатши ва ‘акибатти амри, фа-ссриф-ху ‘анни вьа-ссриф-ни ‘анху ва-ктур лия-л-хайра хайсу кйана, сума арти-ни би-хи.

О, Аллах, наистина аз Те умолявам да ме облекчиш с Твоите знания и да ме подкрепиш с Твоето могъщество. Моля Тебе и Твоята Величествена милост, понеже наистина Ти знаеш, а аз не зная, а Ти си Познаващият всичко, що е скрито.

О, Аллах, ако Ти си убеден, че тази работа (за каквото се молите, може да се назове) ще бъде благо за мен, моето семейство и моята религия, за жизнения ми път и изхода от моите дела (или за този живот и бъдещето), то предопредели ме за него и ме облекчи, а след това го направи за мен благословено.

А ако Ти знаеш, че извършваната работа ще се обърне със зло към моята религия, жизнения ми път и за изхода от моите работи (за този живот и за бъдещето), то премахни го от мен и предопредели за мен благо, където и да е то, а впоследствие ме направи доволен от него.

Ето как се пее дуа за късмет:

Арабска молитва за отключване на късмета

Аллахума инни ‘аузу бикйа ан адълля ав Удаллйа ав азиллйа ав узаллйа ав азлимйа ав Узляма ав атжхаля ав йуджхаля ‘алйайя.

Превод:

О, Господи! Наистина аз прибягвам до Тебе, за да не се отклонявам от верния път и да не бъда изтикан от него, за да не греша аз самият и да не бъда принуден да греша, за да не постъпвам несправедливо и да не бъда принуден да бъда несправедлив, за да не бъда невеж и за да не постъпват спрямо мен с невежество.

Ритуал за отключване на късмета от ходжата

Ходжа Абдула изпълнява древен ритуал за отключване на късмета в случаи на стари грехове и нападение от шейтани. Когато човек е под влиянието на зли сили, ходжата му помага, като го връща към милостта на Аллах.

За ритуала на ходжа Абдула понякога са нужни вещи, които да изпрати поръчителя, а понякога е нужно само да се изясни какъв е душевният проблем.

Ако искате ходжа Абдула да направи освобождаващ ритуал, пишете му и той ще ви упъти как да постъпите.

Молитва за успех

dua-za-uspeh-04

Раббана ла тузигъ къулубана багьда ‘изъ хьадайтана ва хьаб лана мин ладьун-ка рахматан ‘инака ‘анта алвахьхьаб раббана ‘иннака джамигьу ан-наси лиявмин ла райба фихьи ‘инна Алльахьа льа йухълифуал-мигььад!

Господ наш! Не отклонявай от пътя истинското сърце след като Ти ни постави на този път. Дарувай нам милостта Своя, наистина, Ти си безмерно Даруващ. Ти събираш всички хора за Деня, в който няма съмнения. Аллах винаги изпълнява обещаното. (сура Али Имран, аятыи 8-9).

(Обяснение: всички пророци и посланици говорят за Съдния ден, той е обещан от Бога и затова няма съмнение в това, че някога той ще настъпи).

Още нещо много ценно ТУК: Дуа, най-силната мюсюлманска молитва за любов. Молитви от Корана на български и турска магия за събиране на разделени двойки.

Молитва за успех в работата

Мюсюлманската молитва за успех в работата е свещена дуа – обращение към Аллах. Текстовете имат сила само в устата на праведни вярващи. Важна функция изиграва правилното произнасяне на думите, четенето на сурите, чистотата на помислите и на тялото.

dua-za-uspeh-08
Мюсюлманите се молят Аллах да е доволен от тях

Ако желаете да оптимизирате финансите си, да се придвижите по кариерната стълбица и да подобрите условията на труд – за всякакви блага на полето на труда, изпълнете следните изисквания за четене на дуата:

 • Преди произнасяне на дуа се измийте, изчиствайки символично тялото и душата;
 • При четене на мюсюлманската молитва за успех в работата се отстранете от физическия свят, очистете своите помисли. Препоръчваме искрено да се извините пред Всевишния за извършването на простъпки и за простъпки, които могат да бъдат допуснати в бъдеще;
 • Не бъркайте произношението. Ако трябва, многократно повторете молитвата, докато я научите. Аллах чува всички искрени молби, но езикът на молитвите е арабски и е добре да се съобразите с това или да помолите знаещ да се помоли за вас;
 • Ако желаете развитие на своя бизнес и помощ за работа, от която се прехранват и други хора, повторете молитвата 5 пъти;
 • За подсилване на молитвата предварително се подгответе така: 7 дни дръжте пост, всеки ден четете сурата Ясин, подавайте милостиня, най-вече в последната вечер от поста.

Всевиждащият Аллах подкрепя трудещите се усърдно. Пророкът Мохамед е завещал да се започва работа от зори и никога да не се лъже. Важно е смирението, благодарността за всяко дарено ни нещо.

И още нещо: колкото по-полезна е работата, която вършите, колкото по-полезна е стоката, която продавате, толкова по-голям шанс имате да получите помощ и да ви потръгне. Не молете за измамни дейности и за търговия, която не е в благото на хората. И накрая – за подобряване на материалната ситуация и за притеглянето на блага е нужно да се молите редовно, в течение на много дни.

Молитва за работа

Ина-ал-ил-ла-ахи-ваиина-а-илайхи-ра-атжи-иу-ун, аллах-ум-ма и-индака-ахтасибу-мусъ-ибати-и-фа-аджурни-и-фи-ихъ, ва-абдилни-и-бихъ-хайран-минхъ.

Превод на български език:

Наистина, хората са в пълната власт на Аллах и наистина, всеки върви обратно към Господ. О, Боже! На Тебе давам отчет за разбирането и правилния път в преодоляване на лошите времена. Надари ме с дарове за твърдостта и издръжливостта, обърни лошото в нещо по-добро!

Чудотворна молитва за пари

Магическите думи трябва да се произнасят сутрин при отваряне на очите след сън и нощем, точно преди да се затворят очите за сън. Внимавайте да оцелите възможно най-първия и най-последния момент, защото тогава вярващият е най-близо до Бога, най-спокоен е и най-отдалечен от материалния свят. Молещият се трябва да е душевно спокоен и никой не трябва да му пречи на интимния акт на общуване с Бога.

Во имя Аллаха Милосърдния и Всемилостивия! Приветствам те, о, Аллах! Добре дошъл в моя дом! Добре дошъл в моя живот. Аз напълно ти принадлежа, о, Господи! Премахни от мен недоимъка, изцели ме от бедността! Аз ти обещавам, че всяка моя печалба ще поставям пред Твоите Нозе и ще я посвещавам на Тебе и на Твоите дела на земята. Ще бъда смирен и добър и ще поделям Твоите блага с Твоите раби, които ми изпращаш, за да се грижа от Твое име. Защити ме от всеки шейтан, от зли очи и от всяко зло, което отнема благата, които Ти ми даряваш. Моля се да бъда достоен за Твоят милост! Во имя Твое!

Мюсюлманските молитви за късмет и успех са два вида. Дуа се произнасят на арабски език. Те са мощни и действени, но е важно да се изговарят правилно. Изричането им на развален арабски или с грешки нарушава смисъла на посланието. Другият тип молитви – рукия, също са мощни, но с тях молбата се насочва не към Аллах, а към светия Пророк.

dua-za-uspeh-07
Как да помолим за подкрепа от Аллах

Молитвите за добър път през живота не изискват допълнителни атрибути и ритуални действие. Основа в тях са мюсюлманските свещени текстове – Коран. Единствено в ритуалите се употребява вода, с която се измива тялото.

За успех в търсенето на високоплатена работа или за съкровено желание може да четете няколко различни молитви. Главното е искреното послание и многократното повторение. Ако в християнството е обичайна еднократна молитвена практика, то в мюсюлманските молитви е нужно упорство, търпение и много усилен, продължителен труд.

В случай че се молите усърдно с дни, но не усещате отговор от Горе, обърнете се за подкрепа към ходжа Абдула. Мнозина, макар и мюсюлмани, не знаят достатъчно добре арабски и допускат грешки в молитвите.

Тук ще дадем текстове, които да използвате, но помнете, че сигурният начин е да потърсите мощната помощ на ходжа Абдула.

Как се молим по Корана
Задължения на молещия се Изисквания
Петкратна молитва един от петте стълба на Исляма е намаз, който включва текстове, поклони и определени движения на тялото
Молитва на чисто място задължителните колективни молитви, петъчната и празничната молитва се отправят от мюсюлманския храм. Останалите може и от дома, на работа или друго чисто място
Моление в храм влиза се тихо, не се пречи на останалите, не се минава пред молещ се човек, не се разговаря. Не се чете молитва под въздействие на алкохол и наркотици
Моление вкъщи молещият се коленичи на чисто място, при съмнение – върху килимче. Той е в чиста дреха, след ритуално измиване. Дрехата покрива от коленете до раменете при мъжете, всичко без лице и длани при жените
Ритуал за успех и благополучие от ходжата

Някои свещени текстове, възхваляващи Аллах, насочени към получаване на застъпничество, милост, блага и добро бъдеще, се произнасят на родния език. Важно е да се разбира казаното, да се произнася с истинска вяра, благи помисли и добра концентрация. Други са дотолкова свещени като текстове, че е грях да се изговарят на друг език, освен на оригиналния, а още по-голям грях е да се изговарят с грешки.

Целта определя времето, количеството повторения и условията на изговаряне. За да подейства молитвата, строфите се казват с вяра и отдаденост, на глас или на себе си, в мислите. Условията за вашата молба и вашето желание ще усетите дълбоко в сърцето, а ако не сте сигурни, се отнесете към духовно лице.

Съвместната молитва на мюсюлманите в Исляма се смята за по-мощна и действена от казаната от един човек в самота. Молитвите за големи неща, за големи промени се казват повече пъти, дори до неограничен брой пъти. Господ ще покаже изхода от затрудненията и ще разреши несгодите.

Всички тези условия често са неизпълними дори за дълбоко вярващите мюсюлмани. Те се нуждаят от напътствията на духовно лице, което е запознато с правилата на молитвата. Затова ходжа Абдула дава текстове за четене у дома, но и провежда лично ритуали за нуждаещите се.

Ходжа Абдула провежда много мощен ритуал за успех и благополучие. Това той го прави в усамотение пред Аллах, но за да му се помогне, трябва да му напишете какъв е случаят и какви са вашите нужди. Ходжата ще ви даде предварително условия за изпълнение – при нужда пост, раздаване на милостиня или други действия, с които вярващият ще се включи в изпълнението на ритуала.

Една мощна дуа за привличане на пари. С нея човек може да стане богат и да има благополучие:

Силна молитва за сбъдване на желание

Някои християни питат дали имат право да използват мощните мюсюлмански молитви за изпълнение на желания. Те се опасяват да четат свещени текстове от друга религия, за да не разгневят Бога. Специалистите в тази област считат, че отговорът зависи от самия човек. Ако той вярва, че има Бог – Господ, Аллах и както и да бъде наричан, който управлява човешкия живот, то може да използва мюсюлмански текстове за обръщане към най-Висшата сила в живота ни. Четенето на свещените слова предполага и визуализиране на адресата – Аллах, което може да направи само вярващ.

За православните християни е най-добре да използват собствените молитви за изпълняване на желания или да поверят изпълнението на духовно лице от исляма, за да се получи желаният ефект. Препоръчва се да се използват мюсюлмански молитви за желания само при силна вярва и боязън пред Бога.

Ако молитвата не действа, то има определени причини и вероятно вярата не достига. Помнете с благодарност, че принадлежите на Аллах, уважавайте го и го търсете в трудна минута с благоговение и смирение.

dua-za-uspeh-05

Раби ищрах льи сатри ва ясир льи амрри вахлйуль укдата-ъм-мин ал-лиссани йафкаху каули!

Превод:

Господи! Раскрий пред мене моята гръд! Облекчи моята мисия! Развържи възела на моя език, за да разбират моята реч! (сурата ТаХа, аят 25-28).

Най-силната майчина молитва

Дуа, която пази вашите деца. Тя се чете над главата на детето 7 пъти.

У’изу-кума би-кйалимати-Лахи-тъ-там-матьи мин купльи шайтанин, ва хаматин, ва мин купльи ‘айнин лйамматин!

Превод:

Прибягвам към съвършените слова на Аллах, за да те защитя от всеки шейтан, насекомо и от всякакво зловиждащо око!

Мюсюлманите вярват, че посланикът на Аллах някога е казал тези слава над ал Хусеин и ал Хасан. Затова децата винаги се защитават с думите на тази дуа.

Молитва за успех на дете

Бисми-ляхир-рахма-анир-рахим. Алхамдули-Ллахи-Рабиль -‘аламмин. Уас-саллату уьас-салламу ‘алйа расуллина Мухамад уа‘ала альихи уьа сахббихи атжмаин.

Превод:

О, Аллах! Дай на моето дете (на моя син, на моята дъщеря) здраве и дълъг щастлив живот. Направи така, че да се покланя на Тебе и да стои далече от забраненото!

Още молитви от родители за успеха на детето им в живота.

О Аллах! Укрепи неговата вяра, дай на слабия от Твоят сила, на болния – изцеление, укрепи неговото тяло, зрение и слух, избави го от недостатъците и му помогни да израсне като праведен човек!

О, Аллах! По милост Твоя съхрани детето ми от беди и несгоди, от тежки болести, грешки и тежки грехове, съхрани го от заблуди и от шейтани. Направи го покорен свой син (дъщеря)!

О, мой Господи! Нека моето дете бъде послушно, да уважава своите родители и роднини, помогни му да израсне успешно и да се реализира като праведен човек – да не стане жесток и безчовечен!

О, Аллах. Помогни ми да възпитам моето дете, така че да бъде с добър нрав и с крепка вяра. Нека успява в начинанията си, защото Ти го водиш и напътстваш, нека успява в учението, за да те почита с ум и разум и със сърце. О, Аллах, постави своята защита над това дете, поверявам го в Ръцете Ти!

О, Аллах, съхрани от всякакви козни на шейтана, от вредни привички, от уроки и магии, от притеснения и от злото на завистници. Приласкай го в своята Милост!

О, Аллах! Дай на детето ми полезни знания, които да му послужат в този живот за него и за хората. Направи, така че да те обича и да изпълнява Твоите предписания, за да проживее до дълбока старост като ревностен мюсюлманин и праведен човек. Съхрани го от мъките на Ада и го заведи в Райските градини, когато Ти решиш и му дойде времето.

Още информация и източници на английски: Кои са най-хубавите молитви за успех? * Молитви за късмет на дете в училище. * Арабски молитви (дуа) за пари и благополучие.

Молитва за успех на изпит и в училище

O, Аллах! Няма нищо лесно, освен което Ти си направил лесно, защото си пожелал. О, Аллах! Няма нищо трудно, освен което Ти си направил трудно, защото си пожелал. Моля те, дари ме с успех в учението и ме дари с правото да покажа своите знания. Възнагради усилията ми, които положих в Твое име. Бъди моя опора и мой страж, а аз ще се уча в Твое име и за Твоя слава!

Моят опит с молитвите на ходжа Абдула за успех и късмет
Силна молитва за сбъдване на желание. Молитва за успех от ходжа.
Михаил Танев от Мюнхен

От 23 години живея далече от Родината и за това време не свикнах с живота сред чужди. Изпитах много трудности, но само вярата в Господ ме поддържаше и ми даваше сили да вървя напред.

В труден момент научих за ходжа Абдула. Разменихме няколко имейла, в които намерих ново упование и сила, успокоение за моята душа и мир за сърцето ми. Аз съм млад човек, но вярата е нещо, без което е трудно да се живее. Обръщам се към младите да не пренебрегват Бога и да потърсят решение на трудностите в неговото лоно.

Ходжа Абдула се моли за мене и направи ритуал за по-леко понасяне на изпитанията в чужбина. В резултат изведнъж силно ми олекна и много от проблемите изчезнаха. Благодарен съм на ходжа Абдула, че беше готов да даде пълната си подкрепа на един непознат, без дори да ме чака да го моля. Да е жив и здрав!

Михаил Танев от Мюнхен

А ето как се изпълнява и дуа за успех на изпит:

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
Пишете на Ходжа Абдула, като попълните коректно всяко едно от полетата по-долу. Също можете да оставите и коментар във формата за коментари:

  Всички полета са задължителни. Проверете данните дали са точни, защото от това зависи дали ще получите отговор и какъв ще бъде той!

  ВАЖНО: Отговор ще получите най-късно до 24 часа на електронната си поща, която сте посочили. Ако до едно денонощие не пристигне отговор, погледнете и в папката СПАМ. Може вашият отговор да се намира в нея.

  This Post Has 7 Comments

  1. Дейвид Кехайов
   Дейвид Кехайов

   Ходжа Абдула ми помогна два пъти, Аллах да го подкрепя! Когато съм в нужда, направо му пиша. Аз също се моля, но той е чист човек и измолва бърза и истинска помощ!

   1. Николай
    Николай

    Прочетох коментара си и искам да попитам товали истинския Саит на ходжа Абдула благодаря ви предварително

    1. Админ
     Админ

     Да, това е оригиналният сайт на ходжа Абдула. Можете да се обърнете за помощ като напишете тук коментар или пишете подробно писмо във формата за контакт, който ще намерите под всяка статия.

  2. Фериха Рамаданова
   Фериха Рамаданова

   Знам, че молитвите на ходжа Абдула се чуват, той знае как да измоли прошка за греховете ни, казва какво да поправим и как да бъдем по-добри. Освен това колкото и да се мъча да казвам сурите на арабски, на мен не ми се получава правилно и затова разчитам на ходжа Абдула.

  3. Герасим Попов
   Герасим Попов

   Всеки мой ден започва с молитва за късмет и за успех, защото животът е труден и ни изправя пред предизвикателства. Не бих си позволил да започна деня без молитвено обращение към Аллах, да ни подкрепя и да ни пази от грешки!

   1. Админ
    Админ

    Това много се хасва от хода Абдула. Той казва, че хората които се молят са добри хора!

   2. Админ
    Админ

    Поздравявам Ви с това решение да бъдете добър гражданин на Света като се молите за доброто на другите хора!

  Вашият коментар

  Админ

  Това е профилът на администратора на сайта на ходжа Абдула.