Кои са най-добрите лечебни молитви от Корана (на български език)? Дуа за здраве, дуа за успокоение. Мюсюлмански молитви, които биват чути от Бога. Арабска молитва против уроки.

Мюсюлманите имат готови текстове на молитви за всякакъв случай. Молят се при влизане в дома, при излизане, преди извършване на съпружески задължения. Имат молитви срещу тъга, при опасност. Текстовете са стотици. В много от тях са залегнали редове от Корана.

Може ли немюсюлманин да се моли с ислямски молитви или това е харам (арабската дума за „забранено“)?

Има две виждания по въпроса.

 • Според едното: да, може да се общува с Аллах и да се обръщаме към него с молба за помощ, независимо от религията. Разрешено е на хората, които не знаят арабски, да ползват собствения си език. Единствено сурата ал-Фатиха задължително се чете на арабски.
 • Според друго виждане: пак да, може немюсюлмани да четат ислямски молитви, защото с това автоматично стават мюсюлмани. Обръщайки се към Аллах с молба, се приема исляма. Както казват вярващите, ислямът се приема много просто: прочиташ молитва и готово.

Дали наистина с четенето на мюсюлмански молитви се приема исляма, е въпрос на тълкуване. Ако изповядвате друга религия и се безпокоите, може да се обърнете към ходжа Абдула с молба за помощ – да произнесе някоя от своите тайни молитви за здраве, за любов, за късмет или за друго, което се налага от събитията във вашия живот.

вид мюсюлманска молитва, молитви от корана на български
В исляма има точни текстове на молитви, защото те са извлечени от Корана

За да потърсите помощ от ходжа Абдула, изпратете запитване до неговите секретари, които ще ви упътят как точно да действате, за да получите молитва, за да може той да се застъпи за вас пред Господа, като направи едно от своите служения. Или пък да изпълни някой от свещените си ритуали, които помагат за разрешаване на проблемите на миряните.

За желаещите сами да се молят Ходжа Абдула ни предостави някои действащи молитви за здраве, които хората могат да ползват сами. Молитвата за собственото здраве, произнесени с чисто сърце и със светли помисли, дава сили за борба с болестите и техните причинители. Молитвата не заместват лечението, а го подпомага. Понякога се оказват по-ефективни от лекарствата.

Молитвите при мюсюлманите се произнасят в чисто пространство, което касае мястото на молене, дрехите, тялото.

Преди да се обърнат към Аллах, вярващите се измиват. Тялото се закрива. Мъжете се покриват от пъпа до коляното, жените – изцяло, с изключение на лицето и дланите.

видове мюсюлмански молитви
вид какво представлява
намаз празнична молитва – главната в исляма. Изпълнява се петкратно в деня, състои се от задължителна и незадължителна част. При намаз се четат дуа и сури
дуа молитва за помощ в ежедневието, за изчистване, лекуване и др.
сура глава в Корана, съставена от изказвания – аяти, в които мюсюлманинът намира отговор на въпросите си. Сурите (аятите) се четат при молитва
иша нощна молитва, нарича се нощен намаз Ал-Иша
празничен намаз Ид (айт) намаз, който се изпълнява на религиозни празници

За здравето на немюсюлмани може да се помоли и вярващ в Исляма. Разрешени са обикновени молитви за здраве, за благополучие. Не се допуска само молитва за опрощаване на покойници.

Най силната молитва към бог

Пророк Мохамед е отправял следната молитва:

Аллахума инни а’уҙу бика мина ль бараси вал джунуни вал джузами ва мин сайи ил-асками.

Смисъл: О Аллах, наистина прибягвам към Твоята защита от витилиго, полудяване, проказа и от лоши болести.

лечебни молитви от корана, дуа за успокоение
Правилната поза за произнасяне на молитва в исляма

Можем да се обърнем към Аллах и с по-обща молба за благополучие, което включва и здравето.

Аʼузу билляхи минашшайтани раджим. Бисмиллях и рахмаан и рахим. Алхамдy лилляхи рабил ´алямин. Арахмани рахим. Малики яумидин. Ийякя на ´бyдy ва иякя наста ´ийн. Ихдина с-сираатал мyстакийм. Сирааталлязина ан´амта алейхим. Гайрил магдуби алейхим валяд доллиин. Амин!

Смисъл: Аз прибягвам към Аллах, за да избегна проклятието на сатаната. В името на Аллах, който е Милостив и Милосърден. Възхвалявам Аллах, Владиката на света, Милостивия и Милосърдния Цар в деня на Съда! Покланям се само пред тебе и прося за помощ. Постави ме на пътя на душите, които си обдарил с блага и здраве, а не на пътя на заблудените, които се намират под твоя гняв. Така да бъде!

Кратка молитва, когато възникне отвътре порив да се поиска помощ:

Бисмилях, тавакялту ‘алял лах, ва льа хавльа ва льа кувватъ илля бил лях.

Смисъл: В името на Всевишнего! Аз се уповавам само на Него. Истинската мощ и сила принадлежат само Нему!

Втора кратка молитва

Аллаахума инии ‘аузу бикьа ань адилля авь удаля авь азиля авь узаля авь азлимя авь узляма авь аджхалья ав юджхаля ‘аляия.

Смисъл: О, Аллах! Наистина се отнасям към Тебе, за да не се отбия от верния път и да не бъда наведен към грешки, да не бъда принуден да пристъпвам заповедите и да не бъда несправедлив и да не бъда притеснен, и да не бъда невеж и да не постъпват към мен с невежество.

Чудотвона мролитва

Аллахум ма, раббан нас, мусхибал ба’с, иишфи антьаш шьафи, льа шафиьа илльа анта, иишфи шифа ’ан льа йугадиру сакама.

Гледайте текста на арабски, докато произнасяте словате.

мюсюлманска молитва, аллах

Смисъл: Господ, о, който закриляш хората! О, който отстраняваш бедите (нещастия, болест; бедност и нужда) [за Теб това не представлява и най-малката трудност]! Изцели, нали Ти си Изцелител. Само Ти изцеляваш [безследно и окончателно]. Изцели, така че изцелителната Ти сила да попадне право в целта [да отстрани корена на проблема].

Още в текста: Кои са най-силните мюсюлмански молитви? Молитва за здраве на дете. Арабски молитви към Бог за здраве. Дуа за успокоение. Молитва за психично здраве за друг човек и др.

Молитва за здраве на дете

Вярващите родители четат молитви за дечицата си и когато са здрави – за да ги предпазят от беди и нещастия и да им дадат възможност за здрав и щастлив живот. Според религията, разумният човек не се основава само на своите сили, а прибягва до помощта на Господ, в чиято власт е всичко съществуващо.

Абу Хураири предава, че пророкът Мохамед е изрекъл: „Няма съмнение, че ще бъдат приети три молитви: моление на притеснения, моление на пътника и моление на родителя за своето дете“.

Предлагаме на вниманието ви три молитви за здравето и защитата на най-малките, дадени от пророка Мохамед. Той често е просил защита за своите внуци Хасан и Хюсеин, четейки именно тези три текста.

Дуа за оздравяване и предпазване на деца №1

У‘изу кума бикалимати Лльахи-т-тамати мин кули шейтанин ва хаматин ва мин кульи ‘аинин лямматин.

Смисъл: Аз прибягвам към съвършеното слово на Всевишния Аллах, за да те защити от всеки шейтан (дяволска сила), от всяко отровно същество и от всяко зложелателно око.

Дуа за оздравяване и предпазване на деца №2

С тази молитва пророк Ибрахим се е обръщал към Всевишния, заедно със сина си Исмаил.

Раббана вадж’ ална муслимаини льака ва мин зуррийатина мусллиматан льака ва арина манассикана ва туб ‘альайна инака анта-т-тавабу-р-рахим.

Смисъл: О, Господ наш! Направи така, че ние (и двамата) да ти се покорим, да последваме Твоите решения и направи така, че нашето потомство да ти се покори. Разясни нам обредите за преклонение пре Тебе и приеми нашето поякание, защото наистина Ти си Приемащ покаянието и Милостив.

Майчина молитва за здраве

В книгата И‘анат ат-талибин е записана молитва, която се чете от майката при всякакви опасности над детето – болести и когато е урочасано. Изрично се подчертава, че този текст се произнася единствено от родителите за собствено родени деца.

Хассанту – ка биль хайьи-ль-кайуми-ль-льази льа йамуту абадан, ва даффа‘ту ‘анка сууа би альфи альфи льа хавла ва льа куввата илльа билляхи-ль-алиьи-ль-‘азим.

Смисъл: Аз Те укрепих, обръщайки се към Теб – Живота, Вечното съществуване, Този, който никога не умира, и отведох злото с думите – У никого, освен у Всевишния Аллах, не съществува мощ да се покланя Господу и да се придържа към благото.

Най-силните молитви за изцеление

молитва за здраве 01, арабска молитва против уроки
Молитва за здраве, която въздейства чрез гледане на текста

В случай на инфектиране, когато започва болестта, се четат:

Агузу биляхи уа кудьратихи мин шари мья аджиду уа ухазиру!

Смисъл: Прибягвам към Всевишния и Неговата мощ срещу всичко, от което се опасявам.

Бисмиляхи раки нафси мин кули шайн узини уа мин шари кули нафсин уа аинин хасидин аллаху ийашфини!

Смисъл: В името на Аллах обграждам се със защита от всичко, което причинява мъка, от хорската злоба, завистници и болести. Да ме дари Аллах с изцеление!

Аллахума рабин нас азьхибил бяс ишьфихи уа анташ шафи, льа шифа илла шифаук, шифа лья югадиру сакамьа!

Смисъл: О, Аллах! Господар на людете! Отдалеми от нас трудностите и изцели болните, тъй като ти си Изцелителя. Няма лечение, освен твоето изцеление, което не оставя недъзи.

Мюсюлманска молитва против проблеми, беди, нещастия и мъка

Инна лил льяхи ва инна ильайхи раджи ‘уун, аллаахума ‘индакьа ахтасибу мусиибатии фа’ джурнии фиихъ, ва абдилнии бихъъ хайран минхъ.

Смисъл: Наистина, ние напълно принадлежим на Аллах и наистина ние винаги към него се възвръщаме. О, Аллах, пред Тебе ще давам отчет за разбиране и правилност в преодоляването на това нещастие. Възнагради ме за търпението и замени бедите ми с нещо, което е по-добро.

Молитва за психично здраве

Тези молитви се четат при безпокойство и тъга в душата, когато има опасение за психиката и за полудяване, при депресия и дълбоко потресение.

Първа молитва

Аллаахума инни ‘абдукьа ибну ‘абдикьа ибнуу ъматик. Наасиятии би йадикя маадиин фийя хукмукьа ‘адльун фийя кадооук. Ас’ алюкьа би кули исмин хува лякь, саммьайти бихи нафсяк, авь анзалтаху фии китабик, ав ‘алльамтаху ахадин мин халькик, авь иста’ сарти бихьи фии ‘илмиль гаииби ‘индикь, эн тад-ж ‘альаль кур’ана рабиьа калби, ва нуура садьри, ва джала’и хузьни, ва захаба хами.

Смисъл: О, Всевишний Аллах! В същността си съм Твой раб, породен от Твоего раб и Твоя рабиня. Властта над мен е в Твоята [десница]. Твоето решение спрямо мен е справедливо и безпрекословно се изпълнява. Отнасям се към Теб с всичките имена, с които Ти назоваваш Себе си или са упоменати в Твоето Писание, които си разкрил пред някого от Твоето сътворение и които са известни само на Тебе. [Аз се обръщам към Тебе с Твоето име] и прося да внесеш пролет в сърцето ми, светлина в душата ми и да внесеш причина да изчезне моята печал и да се прекрати моето безпокойство.

Втора молитва

Аллаахума инни а ‘уузу бикьа минналь хами вал хъазан, вал ‘аджзи вал кьясал, вал бухли вал джубн, ва доля’ идд дейн ва гальабатир риджаал.

Смисъл: О, Всевишними Аллах! С твоята помощ се отделям от безпокойство и печал, от немощ и лен, от алчност и страх, от бремето на дълговете и хорските притеснения.

Дуа за успокоение

Упованието в Бога носи успокоение на душата. Вярващият е предпазен от полудяване, от зли сили, от обсебване. Той носи спокойствие, защото е облегнат на най-мощният стълб във Вселената. Засвидетелстването на почит подсилва това вътрешно усещането и въдворява пълно успокоение.

Аллаху льа ильахаилляху, алхайулькаййум. Льата хузухусина ту уа льанаум. Льахумафис самауати уамафил ард. Манзалльазийашфа у‘индаху илльаби-изних? Йа ’льамумабайна айдихимуам ахалфахум. Уальайу хитуна бишайим мин ‘ил михиилльа бимаша! Уа сиа курсийухус самауати уалард; уальайа уду хухифзу хума уахууальалийул ’азиим.

В молитвата се говори за значимостта на Бога като единствено, който е достоен за поклонение. Създателят се явява хранител на човечеството и неговата сила е безгранична. Знанието за Него се предават от миналото в бъдещето и нищо живо не смогва да постигне мъдростта на Твореца. Той е единствен и е Велик.

Мюсюлмански молитви

Изпращането на молитви към Бога увеличават шанса за оздравяване. Ако молбите са чути и здравето е възстановено, после е важно да се благодари на Господа за неговата милост.

молитва за здраве 02, мюсюлмански дуи
Гледайте текста и се молете със свои думи – това е компромисна техника за немюсюлмани

Общението с Бога е винаги лично, когато става дума за най-интимните и важни неща. По принцип най-много пред Него важи искрената молитва, която идва от дъното на душата и е изпълнена с вяра. Точно вярата обаче е проблемът, който пречи на Господа да чуе нашите молитви. Защото – особено в България – хората са възпитани в марксически дух и се сещат, че може да има нещо по-голямо от тях, чак когато се разболеят или попаднат в тежко изпитание.

Но дори и тогава те не подхождат към Божеството с нужната вяра, а това е просто необходимост, да се избегне злото, да се махне неблагополучието. Тогава за няколко дни или месеци забравяме, че сме материалисти и ставаме големи вярващи. Но дълбоко в себе си ние знаем, че когато проблемите се решат, отново ще се върнем към обичайното си състояние на безбожници.

Тъкмо тази отрова в мисленето е пречката молитвата да достигне до своя адресат: Когато сами си даваме сметка, че състоянието ни на вяра е временно, само докато се разминат нещата. Това е отровата на вярата. Такова мислене пречи молитвата да бъде чута, казва ходжа Абдула.

Той даде две работещи молитви за здраве, които се ползват от столетия, че и по-рано, от всички ходжи по света. Всеки може да ги казва, но ако не действат, това означава, че няма достатъчно вяра в тях. Ако работата не става, тогава хората трябва да се обръщат към ходжа и да отделят част от финансовите си средства, за да може молитвата да достигне до Божеството. Свещениците и ходжите са пратени на Земята, за да компенсират липсата на вяра у хората, учи ни ходжа Абдула.

Молитва за да отмине болестта

Anlamı: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»

Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifâ vermesini istiyorum!»” derse muhakkak afiyet bulur.

Значение: Тази болест нека да си отиде, Аллах, Господи на хората! Излекувай я, защото Ти само можеш да направиш това и Ти си лекуващият. Няма друго, освен Твоето изцеление. Излекувай я толкова силно, че да не остане болестта! Искам Ти, велики Боже, великият Господи на Възкресението, да ми дадеш изцеление! (Абу Дауд, Сенаиз, 8; Тирмизо, Тиб, 32; Ибн Ханбел, I, 239)

Най-добре е тези изречения да се произнасят на турски, но ако не знаете езика, е достатъчно да си представите картинно всяка дума от молитвите. До Господа ще достигнат само образите, които успеете да си представите така, все едно ги виждате пред себе си. Разбира се, много по-ефективно би било, ако в тази работа ви помага и ходжа, тогава нещата стават 1000 пъти по-ефективни, защото той знае най-добре как се прави.

Молитва за защита на здравето

Втората молитва също е класическа и се използва много от ходжите. Тя може да бъде произнесена от всеки, стига да има достатъчно вяра. Ако няма (това се разбира веднага, още по време на изричането на молитвата!), трябва да се обърне към специалист. Принципно ние имаме сетива, с които разбираме на секундата, ако молитвата ни е чута от Бога. Това е едно особено потрепване на душата, усеща се като полъх, само че идва отвътре, откъм сърцето ни.

Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.

Значение: В името на Бога, Господа мой! Лекувайте ме със собствения си лек, излекувайте ме със собственото си изцеление и ме направете по-силен от причинителите на болестта и ме дръжте от потисниците. “(Heysemî, X, 180)

Молитва за здраве и късмет

най силните молитви за изцеление от Корана на български
Араби, турци и други мюсюлмански народи скланят глава и пречупват гръбнак в знак на почит към ВсеВсемогъщия Аллах

Щастието събира в себе си всички блага от Господа – от здравето до благополучието в телесен и душевен смисъл. Затова мюсюлманите се молят за щастие, разбирайки всички дадени от Аллаха радости на съществуването.

Бисмильах ирраххман ирраххим, Иссиламү галейкем, йа биххет диүлит! Ийү ви хуш кил, йа бих биххет ет диүлит! Көйлир белин кил, йа биххет диүлит! Көн ви коьаш кебек туьа кильгел, йа биххет диүлит! Йагмур кебек ьава килгел, йа биххет диүлит! Кар кебек йава килгел, йа биххет диүлит! Киш кебек кишлайу килгел, йа биххет диүлит! Сигадит кабалин ала кил, йа биххет диүлит! Сөенечлек берли кил, йа биххет диүлит! Нигъмит капугин ача кил, йа би биххет хет диүлит! Рихмит нурин чичи кил, йа би биххет хет диүлит!

Смисъл: В името на Аллаха Милостивого и Милосърдного! Приветствувам Теб, о, щастие! Добре дошло в моя дом! Ави се подобно на песен, о, щастие! Роди се подобно на ден и на слънце в небето, о, щастие! Излей се като дъжд, о, щастие! Ела подобно на сняг през зимата, о, щастие! Ела като дълкочакана зима след есен, о, щастие! Донеси със себе си късмет, о, щастие! Отвори вратата на благоденствието, о, щастие! Нека лъч на благодарност да озари наоколо! Ела, о, щастие!

Молитви от Корана на български

Господи мой, аз разбирам, че злото и болестта е поради моето несъвършенство и защото съм сгрешил спрямо теб. Но също така зная, че Ти си Всемилостивият и няма по-милостив от Тебе.

И също така зная, че ти си Всеизцеляващият и няма по-изцеляващ от Тебе. И зная, че даваш шанс на сгрешилият да се върне на пътя на праведните.

Затова се обръщам към Тебе, Аллах, и те умолявам да ме изцелиш, така че да не остане болест. Коленопреклонно те умолявам за благото на здравия живот и за защита от злото на света и отвъд света. Защити ме от тази болест и от другите угрози, които биха ме сполетели поради моето несъвършенство. Дръж встрани от мен бедите и нещастията.

Доверявам се на Аллах. Няма мощ и могъщество, освен у Аллах. Затова се обръщам към Аллах: запази се отзад и отпред, отляво и отдясно, отгоре и отдолу. Покажи ми Величието, избави ме от страховете и бди над мен. Облекчи душата ми и не усложнявай живота ми, Господи.

С тези свещени слова аз се защитавам от злото, което Той е създал, за да ни учи и направлява. Моля Аллах Великия, Господа Великия, изцери ме! Амин!

Лечебни молитви от Корана

Аллахума ини астахиррука би ‘илмика, ва астак ‘дирука бик ‘удратика ваас ‘алука мин фадликал ‘азим. Фаинака так’диру ва льа ак’диру ва та’льаму ва льа а’льаму ва анта ‘алльаму ль г’уьуб. Аллахума инкунта та ‘льаму анна хазал амра (тук се казва какво ще пожертваш) хайирун ли фи динни ва ма ‘ааши ва ‘акиббати амри фак ‘дурху ли ва йассирху ли сума барик льи фихи. Ваа ин кунта таа ‘льаму анна хазал амра шарун ли фи диини ваа ма ‘аши ваа ‘акиббати амри фасрифху ‘анни васрифни ‘анху ва к’дур лил хайира хайису кана сума радини бихи.

Смисъл: О, Аллах, аз прося от Теб да ми помогнеш с Твоите знания, да ми придадеш сили с Твоето могъщество, прося от Тебе да ми окажеш велика милост. И наистина: Ти можем, а аз не мога, Ти знаеш, а аз не зная, на Тебе е известно всичко скрито. О, Аллах, ако Ти знаеш, че това нещо (каквото ще пожертваш) ще стане благо за моята религия, за моя живот и за резултатите от моите дела, то предопредели ми го, облекчи го за мен и ме благослови да го направя. Ако ти знаеш, че това дело ще бъде зло за моята религия, за моя живот и за резултата от моите дела, то отблъсни го от мен и ми израти благо, където и да е то, и ме приведи в удовлетвореност.

Молитва за друг човек

Следващите молитви се отправят при посещаването на болен или от разстояние, но изцяло с мисъл и грижа за страдащия.

най силната молитва която помага при всякакви проблеми от Корана на български език
Арабските думи от Корана се превеждат на много езици, като паралелно се дава и оригиналния текст

Първа молитва

Льая ба’с, тахурун иншаа’ил-лаахь (двараза).

Смисъл: Няма страшно, ще се очистиш с позволението на Господа!

Втора молитва

Този текст винаги се чете по седем пъти.

Ас’илюл-лаахаль-азиим, раббиль-‘аршиль-‘азиим аи йашьфиякь.

Смисъл: Аз моля Великият Творец, Господа на Великия Трон за твоето изцеление.

Дуа за здраве

Според мюсюлманите болестта е изпитание, изпратено от Господа на човека, за да укрепи вярата му. Тя трябва да се приема без роптание. Най-силните молитви за здраве не просят да си отиде болестта, а представляват покаяние и молба за прошка и избавление от недъзите първо на душата и после на тялото. Никой не отрицава важността на лечението, но то е насочено към тялото, а молитвата цери душата. Здравата душа води и до здраво тяло.

Молитвите за здраве се казват с чисто сърце и помисли. Тогава те облекчават душата и дават сили за справяне с материалните трудности на тялото.

След като се покаем, казваме следният текст.

Аллахумма азхабиль баса Рабан-наси ваашфи фа анташ шьафи льа шифа илльа шафаука шиффаан ля йугадиру сакаман.

Смисъл: О, Господи! Снеми болката и дари изцеление. Ти си Даряващият изцеление и няма друго, освен Твоето изцеление. Ние просим от теб спасение от всички болести.

Арабска молитва за здраве

Посланик на Аллаха е казал: Който от хората го е постигнала болест в неговото тяло, Всевишният Аллах дава указания на своите ангели, които защитават този човек, и им говори: Вие записвайте за моя раб всеки ден и всяка нощ го възнаграждавайте за благите му дела, извършени (когато е бил здрав), докато се намира под моя опека.

Религията на арабските народи учи да се грижим за здравето си и да търсим път за оздравяване, като се обръщаме към Този, който сътворява болестите и дарува с изцеление.

Мощни молитви за здраве

Молитва, когато болестта е стигнала нас или тези, които обичаме:

Анни масани ад дурру ва аньта архамуру рахимин.

Смисъл: Наистина мен ме стигна зло, но Ти си най-милосерден от милосърдните.

Молитва при тежка болест и невъзможно да се стане от легло:

Аллахума Раба-н-ньаси азххиби л-басса, ишфии анта-ш-шафии, льа шифаа илльа шифау-кьа, шифаан льа югадиру сакаман.

Смисъл: О, Аллах, Господ на людете, изрежи от мен тази болест и изцели. Ти си Изцеляващият и няма изцеление, освен Твоето Изцеление. Изцели така, че след това да не остане и следа от тази болест!

Видео: Красива молитва – ритуал, силно действаща!

Молитва за здраве на родители

В арабското мислене няма място за укор към родителите, на тях се дължи само почит. Ако се вижда, че родител се държи неуместно или извършва грешки, близките и децата могат само да се молят за него да види правото и истината и да се върне към богоугодното поведение. Затова се чете следната молитва:

Раббана атина фид-дуньа хасанатаьу уа фил ахирьати хасанатаьу уа кийна ‘азабанар!

Смисъл: Господ наш! Дай нам благо в земния живот и благо във вечния живот. И защити нас от наказанията в Ада.

Втора молитва за родител, който има проблеми:

Альхамдулиллах илльази гафани мимма-бтальакя бихи ва фаддальани галя касирин мимман хальака тафдийля.

Смисъл: Предпази от беди и нещастия, които са се изсипали над главата, дай здраве и нека всички мои възхвали бъдат към милостивия Аллах!

Помощта на ходжа Абдула

Ходжа Абдула ни предостави и тези действащи молитви за здраве, които хората могат да ползват и сами.

Ходжата даде и някои важни напътствия за четенето на молитвите от хората:

Никой не е отричал важността на лечението, но словата на молитвата за собственото здраве, произнесени с чисто сърце и със светли помисли, ще ни дават винаги сили за борба с причинителите на болестите. При това те може да се окажат не по-малко ефективни, отколкото лекарствата.

Ходжа Абдула ще чете по-силни от дадените тук молитви, ако му обясните какво ви мъчи.

Освен това може да направи специално за вас някой от своите амулети или муски, които да носите, за по-бързо оправяне на нещата, за здраве, за пари и тъй нататък. За целта е достатъчно да му пишете във формата за контакт по-долу и да изложите подробно случая си. Не след дълго на имейл адреса, който сте дали ще получите по-подробни указания как се действа.

Пишете му ТУК!!

Непременно вижте и ТОВА:

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3.5]
Пишете на Ходжа Абдула, като попълните коректно всяко едно от полетата по-долу. Също можете да оставите и коментар във формата за коментари:

  Всички полета са задължителни. Проверете данните дали са точни, защото от това зависи дали ще получите отговор и какъв ще бъде той!

  ВАЖНО: Отговор ще получите най-късно до 24 часа на електронната си поща, която сте посочили. Ако до едно денонощие не пристигне отговор, погледнете и в папката СПАМ. Може вашият отговор да се намира в нея.

  This Post Has 12 Comments

  1. Петър
   Петър

   Ползвах услугите на ходжа Абдула и съм изключително доволен от муската, която ми изпрати. Сега бизнесът ми се разрасна и доходите ми се увеличиха двойно. Продължавам да нося муската и съм сигурен че ме пази и от зли хора. Петър от София

   1. Админ
    Админ

    Ние от офиса на ходжа Абдула се радваме, че е станало това, което сте искал. Бъдете здрав!

   2. Админ
    Админ

    Ние от екипа на хода Абдула се радваме за вас и ви пожелаваме още повече повече да имате приходи и изобилие в живота!

   3. Захарина
    Захарина

    Здравей, Петре. Би ли казал само муската ли помогна или казваш мюсюлмански молитви за здраве и късмет, ще се радвам да споделиш.

  2. Димитър
   Димитър

   Здравейте, бих желал да ми помогнете да върна жената с която се разделих на скоро! Ще направя каквото е необходимо! Благодаря Ви предварително!

   1. Админ
    Админ

    Пишете във формата за контакт , за да отпратите молбата си лично къмходжа Абдула.

   2. Кирил
    Кирил

    Непременно казвайте дуа за успокоение и дано Ходжата Ви помогне, както винаги го е правил!

  3. Сийка Маринова
   Сийка Маринова

   Четох арабската дуа за дете и дуа за здраве и на синът ми спадна температурата и се вдигна, в понеделник е на училище, Велик е Бог!

   1. Админ
    Админ

    Да Сийка, Бог е Велик! Ето така работи ходжа Абдула и всички клиенити са му благодарни! Когато има магия само с молитва не става. Трябва си силната десница на ходжата и неговия екип. Ако желаете да проверите дали тези нещаситя са породени от магия или друго лошо въздействие е необходимо да опишете случая в имейла и ще получите подробен отговор.

  4. Татяна Петрова
   Татяна Петрова

   Здравейте! Бих искала да ми се развали магия за болест.

   1. Админ
    Админ

    Таня, ходжа Абдула помага точно при такива сложни ситуации. Пишете лично в мейла и ще получите наставления за следвата стъпка.

  5. Ивайло

   Ако нямам снимка а само знам имената възможно ли е да се получи

  Вашият коментар

  Админ

  Това е профилът на администратора на сайта на ходжа Абдула.